В случая приложение намират разпоредбите на ЗКПО от Глава двадесет и първа „Данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност и при разпределение на ликвидационен дял“.

Съгласно чл.158, ал.1 от ЗКПО при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на този закон и при спазване изискванията на тази глава. От посочената разпоредба е ясно, че до датата на заличаването на не възникват специални изисквания и се прилагат общите правила на ЗКПО.

Към датата на заличаването за задълженото лице възникват задължения по реда на Раздел III от Глава двадесет и първа, свързани с деклариране и внасяне на корпоративен данък за последния данъчен период.

Съгласно чл.161 от ЗКПО последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването.

Декларирането на данъка се извършва с данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161, ал. 1 от ЗКПО, която се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице. Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период, определен по чл. 161, ал. 1 от ЗКПО се внася в сроковете за декларирането му.

На основание чл.92, ал.4 от ЗКПО годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Предвид горното, както и във връзка с текста на чл.158, ал.2 от ЗКПО, когато през данъчния период не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството се прилага редът по чл.92, ал.4 от закона. Следователно, при положение че заличеното на 08.01.2021г. дружество не е извършвало дейност по смисъла на Закона за счетоводството през 2020г., както и не е извършвало дейност от началото на годината на заличаването до датата на заличаването, то считаме че за него няма да възникне задължение за подаване на декларация за последния данъчен период.

Правното основание за това е чл.158, ал.2 ЗКПО във връзка с чл.92, ал.4 от същия закон.