Общи условия

Ние сме на Ваше разположение за изготвяне на данъчни становища и отговори на поставени от Вас въпроси с данъчна тематика от обхвата на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ. Нашите експерти ще Ви предоставят компетентното си мнение по данъчни казуси, свързани с данъчно третиране на лично ползване на активи, данъчни амортизации, авансови вноски за корпоративен данък, данъчно признати и данъчно непризнати разходи по реда на ЗКПО, преобразуване на данъчния финансов резултат, корекции на грешки, ползване на данъчен кредит по реда на ЗДДС, извършване на вътреобщностни доставки и придобивания, облагаеми и освободени доставки по смисъла на ЗДДС, дължими данъци при сделки с недвижими имоти, както и специфични търговски сделки при продажба, сливане, придобиване и преобразуване на търговски дружества.

Предлагаме Ви нашето експертно мнение и процедурно съдействие относно прилагането на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, данъчно третиране при изплащане на доходи на чуждестранни лица, удържане и деклариране на данък при източника, освобождаване от облагане с данък при източника, както и възстановяване на удържан данък, установяване на данъчен статут и данъчни задължения на чуждестранни лица.

Готови сме да споделим нашия опит и практика и да предоставим разяснения относно изпълнение разпоредбите на ДОПК, както в хода на данъчни ревизии и проверки, извършвани от органите на данъчната администрация, така и по инициатива на клиентите при казуси, свързани с надвнесен данък, наложени обезпечителни мерки, фискален контрол, предоставяне на информация по Директива за спестяванията, както и обмен на финансова информация от предоставящите информация финансови институции по реда на ДОПК за целите на FATCA.

Нашият екип в партньорство с Адвокатско дружество Балкански и партньори предоставя услуги, свързани с данъчна защита, изготвяне на възражения и жалби срещу актове на данъчните органи, процесуално представителство в административна и съдебна фаза

Чрез електронната форма за запитвания Вие имате възможност да използвате услугата онлайн консултиране по зададени от Вас принципни въпроси с данъчна тематика, на които ще получите компетентни и бързи отговори. Формата за запитвания Ви осигурява бърз и сигурен начин да заявите Вашата индивидуална консултация, свързана с данъчен казус, който изисква среща или преглед/анализ на относима към казуса документация.  В случай, че се нуждаете от нашето съдействие или съвет за изграждане на аргументирана защита по конкретен данъчен проблем, акт или действие на данъчните органи, Формата за запитвания отново Ви предоставя възможност за бърза връзка с нас чрез услугата данъчна защита.